vi-VNen-US
Tên văn bản : Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017
Số/ký hiệu văn bản Số 572/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 19/04/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/062017/06/572 QD-LDTBXH phe duyet ke hoach trien khai thang hanh dong vi te 2017.pdf

Tải xuống