vi-VNen-US
Tên văn bản : Phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025"
Document Code Số 522/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Publishers Thủ tướng chính phủ
Category fields Chỉ đạo điều hành
Published date 14/05/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/052018/23/Phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 20182025pdf.pdf

Tải xuống