vi-VNen-US
Tên văn bản : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ
Document Code Số 145/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Quyết định
Publishers Thủ tướng chính phủ
Category fields Quy phạm pháp luật
Published date 16/10/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/102018/19/Nghị định số 145.2018.NĐCP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn,.pdf

Tải xuống