vi-VNen-US
Tên văn bản : Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
Document Code Số 1438/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Publishers Thủ tướng chính phủ
Category fields Quy phạm pháp luật
Published date 29/10/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/102018/31/1438 QD-TTg.signed Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.pdf

Tải xuống