vi-VNen-US
Tên văn bản : Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Số/ký hiệu văn bản 06/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 03/01/2019
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/012019/09/9.1 quyet-dinh-06-qd-ttg-2019-tieu-chuan-cong-nhan-xa-phuong-thi-tran-phu-hop-voi-tre-em.pdf

Tải xuống