vi-VNen-US
Tên văn bản : Kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành tình hình thực hiện quyền trẻ em và công tác trẻ em năm 2019
Document Code Số 2016/KH-UBQGVTE
Loại văn bản Quyết định
Publishers Bộ/Cơ quan ngang bộ
Category fields Chỉ đạo điều hành
Published date 24/05/2019
Chi tiết :

 

Tải xuống