vi-VNen-US
Tên văn bản : về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông đến năm 2025
Document Code 5533/KH-BLĐTBXH-BGDDT
Loại văn bản Quyết định
Publishers Bộ/Cơ quan ngang bộ
Category fields Quy phạm pháp luật
Published date 19/12/2019
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/012020/16/5533.pdf

Tải xuống