vi-VNen-US
Số văn bảnTên văn bảnNgày ban hànhDownload
Số 1216/QĐ-UBQGVTE Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về trẻ em 01/12/2017
Số 1354/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em 12/09/2017
Số 1354/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em 12/09/2017
Số 856/QĐ-TTg Về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em 15/06/2017
Số 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người 09/05/2017
Số 56/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 09/05/2017
14/2017/NĐ-CP Nghị định số 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 17/02/2017
Số 1340 QĐ/TTg Phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 08/07/2016
Số 1023/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 07/06/2016
SÔ 1008/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" 02/06/2016
Trang 1 / 4Đầu tiên   Trang trước   [1]  2  3  4  Tiếp theo   Cuối cùng