vi-VNen-US
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHUYÊN GIA
Cập nhật ngày: 27/05/2019

Thực hiện hoạt động: Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Cục Trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc với nội dung như sau:

 

1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:

- Có bằng Thạc sỹ trở lên chuyên ngành liên quan đến khoa học xã hội, phát triển, quản lý dự án hoặc lĩnh vực khác có liên quan;

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

- Có kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích chính sách và Hệ thống Bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. Đặc biệt, ưu tiên những người đã tham gia xây dựng Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, 2016-2020; 

- Có kinh nghiệm làm Tư vấn trưởng trong các nghiên cứu, đặc biệt các nghiên cứu liên quan đến trẻ em;

- Có khả năng và bố trí thời gian làm việc trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019.

2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)

Nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

3. Hồ sơ:

- Bản CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những dự án khoa học và tư vấn chính đã tham gia, các ấn phẩm đã có.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian:  Từ ngày 27/5/2019 đến 16h30 ngày 06/6/2019

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em

Địa chỉ: Tầng 6, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.   

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Bảo vệ trẻ em, Điện thoại: 024. 3747 5627

Email: phongbaovetreem@gmail.com

Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn mới được liên hệ./.

 

 

CỤC TRẺ EM

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

 

GIỚI THIỆU      

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai hoạt động nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Để xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, cần thiết một chuyên gia nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hành động.

Dưới đây là Điều khoản tham chiếu cho chuyên gia.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I.                  Nhiệm vụ và kết quả mong đợi

Nhiệm vụ

Kết quả mong đợi

Ngày làm việc

Rà soát các tài liệu liên quan ở trong và ngoài nước về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tham vấn với UNICEF, Cục TE và các chuyên gia để thống nhất đề cương xây dựng báo cáo tổng quan

 

01 báo cáo tổng quan mô tả và phân tích cụ thể tình hình bạo lực, xâm hại trẻ em; những can thiệp hiện nay của các tổ chức chính phủ và ngoài chính phủ; phân tích điểm mạnh, yếu để đưa ra khuyến nghị làm cơ sở xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

8 ngày

Thiết kế Đề cương Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bao gồm  bao gồm tham gia vào các cuộc họp/hội thảo kỹ thuật với UNICEF, Cục Trẻ em và các chuyên gia khác để trình bày và tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đề cương

01 đề cương có mô tả Mục tiêu, Kết quả mong đợi, Phương pháp tiếp cận, Giải pháp thực hiện v.v.

4 ngày

Xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bao gồm tham gia vào các cuộc họp/hội thảo kỹ thuật với UNICEF, Cục Trẻ em và các chuyên gia khác để trình bày và tiếp thu ý kiến hoàn thiện Kế hoạch

04 dự thảo

17 ngày

Hỗ trợ Cục Trẻ em xây dựng Dư thảo Quyết định và Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ

01 Quyết đinh

01 Tờ trình

3 ngày

Trình bày Kế hoạch trong một Hội thảo vận động cấp quốc gia

01 bài trình bày

01 ngày

TỔNG CỘNG

 

33 ngày

 

II.               Phương pháp làm việc

Chuyên gia có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn nhóm chuyên gia của Bộ LĐTBXH và các ban ngành khác tham gia vào tiến trình rà soát tình hình và xây dựng Kế hoạch Quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chịu trách nhiệm chính về xây dựng báo cáo rà soát, xây dựng Đề cương, xây dựng dự thảo và hoàn thiện Kế hoạch. Chuyên gia còn chịu trách nhiệm trình bày kết quả rà soát và các dự thảo Kế hoạch trong các cuộc họp, hội thảo kỹ thuật và vận động.

Chuyên gia phối hợp và làm việc chặt chẽ với UNICEF và Cục Trẻ em và các chuyên gia quốc tế và trong nước để lấy ý kiến và thống nhất xây dựng báo cáo rà soát và xây dựng Đề cương cũng như Dự thảo Kế hoạch.

 

III. Mức phí

            

VNM3 = US$150/ngày làm việc x 23,202VND x 33 ngày = 114,849,900VND

 

III. Yêu cầu đối với chuyên gia

 

Để đảm bảo cho việc nghiên cứu, xây dựng Quyết định đạt được mục tiêu, yêu cầu, chuyên gia phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

1. Có bằng Thạc sỹ trở lên chuyên ngành liên quan đến khoa học xã hội, phát triển, quản lý dự án hoặc lĩnh vực khác có liên quan

2. Có it nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

4. Có kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích chính sách và Hệ thống Bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. Đặc biệt, ưu tiên những người đã tham gia xây dựng Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, 2016-2020.

5. Có kinh nghiệm làm Tư vấn trưởng trong các nghiên cứu, đặc biệt các nghiên cứu liên quan đến trẻ em.

6. Có khả năng và bố trí thời gian làm việc trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2019./.