vi-VNen-US
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHUYÊN GIA
Cập nhật ngày: 10/09/2019

Thực hiện hoạt động: Nghiên cứu đánh giá năng lực truyền thông phát triển của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội và các đối tác liên quan, Cục Trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc với nội dung như sau:

 

1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:

-  Có trình độ thạc sỹ trở lên (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sĩ);

- Am hiểu về luật pháp, chính sách, cơ cấu tổ chức của ngành LĐTBXH;

- Có kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá năng lực tổ chức, năng lực truyền thông về thực hiện quyền trẻ em;

- Có khả năng phân tích, đánh giá năng lực truyền thông phát triển của ngành LĐTBXH về thực hiện quyền trẻ em, đưa ra đề xuất xây dựng chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực, củng cố hệ thống trong lĩnh vực truyền thông phát triển của Bộ LĐTBXH;

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, hoạch định và xây dựng chính sách, pháp luật về trẻ em và truyền thông về quyền trẻ em;

- Có mối quan hệ tốt với các đơn vị của Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố và UNICEF.

2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)

Nghiên cứu, viết báo cáo đánh giá năng lực truyền thông phát triển (C4D) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đối tác liên quan

3. Hồ sơ:

- Bản phô tô các chứng chỉ, bằng cấp về trình độ

- Bản CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những dự án khoa học và tư vấn chính đã tham gia, các ấn phẩm đã có.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ 15h00 ngày 09/9/2019 đến 15h00 ngày 30/9/2019

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Phát triển và Tham gia của Trẻ em, Cục Trẻ em

Địa chỉ: Tầng 6, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.   

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Phát triển và Tham gia của trẻ em, Điện thoại: 024. 3747 5628

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tư vấn thực hiện Nghiên cứu đánh giá năng lực truyền thông phát triển (C4D) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đối tác liên quan

 

 

 

          Tóm tắt

 

Tiêu đề

Nghiên cứu đánh giá năng lực truyền thông phát triển của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội và các đối tác liên quan

Mục đích

Thực hiện Nghiên cứu đánh giá năng lực truyền thông phát triển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đối tác liên quan

 

Mức phí

VNM3 (192 đô la/1 ngày)

Địa điểm

Hà Nội  và một số tỉnh, thành phố

Thời gian

Tháng 9-11, 2019

Ngày bắt đầu

     ……../9, 2019

Báo cáo

Cục Trẻ em, Phòng Truyền Thông UNICEF

Mã dự án

Kế hoạch năm 2019 Bộ LĐTBXH và UNICEF

 

          I. BỐI CẢNH

 

Theo UNICEF, truyền thông phát triển được hiểu là một quá trình thay đổi hành vi cá nhân và xã hội mang tính tích cực và có thể đo lường được. Quá trình này mang tính chiến lược, hệ thống, và được dựa trên cơ sở minh chứng và kế hoạch - được kết nối với các hợp phần chương trình, khuyến khích sự tham vấn lấy ý kiến của trẻ em, gia đình, cộng đồng và các mạng lưới xã hội và ưu tiên bối cảnh địa phương. Quá trình này sử dụng kết hợp của nhiều công cụ truyền thông, các kênh và cách tiếp cận truyền thông khác nhau. Truyền thông phát triển không phải là truyền thông đối ngoại và quan hệ công chúng.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác 5 năm giữa UNICEF Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) 2017-2021, Truyền thông nói chung và Truyền thông phát triển (C4D) nói riêng là một trong 5 hợp phần chính của dự án. Truyền thông phát triển thuộc Mục tiêu 5: Củng cố năng lực truyền thông nâng cao nhận thức và tăng cường quan hệ đối tác với các cơ quan truyền thông, khối doanh nghiệp và cơ quan đoàn thể nhằm thay đổi các chuẩn mực xã hội và giải quyết vấn đề bất bình đẳng là rào cản cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

 

Cụ thể, mục tiêu này đặt ra kết quả cho dự án hướng tới việc củng cố năng lực của các đối tác, trong đó có các cơ quan chính phủ, các cơ quan truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội, tổ chức đoàn thể, trẻ em, thanh thiếu niên và các bên có liên quan khác nhằm thúc đẩy sự phối kết hợp liên ngành trong lĩnh vực truyền thông chiến lược, vận động công chúng và truyền thông phát triển. 

Để thực hiện được mục tiêu và kết quả nói trên, việc đánh giá năng lực chuyên môn cũng như khả năng thực hiện mang tính hệ thống của Bộ LĐTBXH, với vai trò là một ngành riêng biệt, là rất quan trọng. Truyền thông nói chung, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục nói riêng, đã và đang là ưu tiên của Bộ LĐTBXH trong bối cảnh các vấn đề về bảo vệ trẻ em đang ngày càng cần đến các can thiệp truyền thông như xâm hại trẻ em, trừng phạt thân thể trẻ ở gia đình và nhà trường, buôn bán trẻ em, tảo hôn, bóc lột trẻ em…

Bộ LĐTBXH đã có rất nhiều nỗ lực trong lĩnh vực truyền thông nói chung và hợp tác với UNICEF trong lĩnh vực truyền thông phát triển nói riêng. Nhóm C4D của UNICEF cũng đã phối hợp thực hiện các tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực và khuyến khích sự tham gia của Bộ LĐTBXH tại các hội thảo chuyên ngành về lĩnh vực này trong khu vực. Ở cấp cộng đồng, UNICEF, Bộ LĐTBXH và các Sở LĐTBXH phối hợp thực hiện các can thiệp truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thay đổi xã hội ở các tỉnh dự án của UNICEF. Để thực hiện được các can thiệp truyền thông này, UNICEF hỗ trợ củng cố năng lực cho những người làm chính sách cấp tỉnh, huyện và xã, cũng như những người làm việc trực tiếp ở cộng đồng và là đầu mối tuyên truyền các vấn đề bảo vệ trẻ em với người dân.

Năm 2013, UNICEF và Bộ LĐTBXH đã phối hợp thực hiện một Đánh giá năng lực của Bộ LĐTBXH nhằm cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực, trong đó có các nguồn lực chuyên môn và phân tích các hệ thống, cấu trúc ngành. Tuy nhiên, đánh giá năng lực này chưa tìm hiểu về năng lực truyền thông của ngành.

Xuất phát từ ưu tiên củng cố hệ thống và năng lực theo chương trình hợp tác giữa UNICEF và Bộ LĐTBXH, cũng như nhu cầu tạo ra minh chứng về năng lực truyền thông phát triển của ngành LĐTBXH, cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em nhằm hỗ trợ việc xây dựng các can thiệp truyền thông, cũng như xây dựng chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực Truyền thông phát triển cho ngành, Nghiên cứu Đánh giá năng lực C4D theo đó được đề xuất và trở thành một trong những hoạt động của kế hoạch năm 2018-2019 trong khuôn khổ hợp tác song phương.

          Mục đích chung của Điều khoản tham chiếu

Điều khoản tham chiếu được xây dựng nhằm tuyển chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện nghiên cứu đánh giá năng lực C4D của ngành LĐTBXH ở các cấp. Nghiên cứu này sẽ do Cục Trẻ em - Bộ LĐTBXH tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện dưới sự hỗ trợ chuyên môn của UNICEF trong việc xây dựng và hoàn thiện. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 9-11 năm 2019.

          II. MỤC TIÊU

Mục tiêu chung: Đóng góp vào việc xây dựng chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực, củng cố hệ thống trong lĩnh vực Truyền thông phát triển của Bộ LĐTBXH.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá năng lực truyền thông phát triển của Bộ LĐTBXH ở cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã trong đó có (1) năng lực lập kế hoạch, (2) kiến thức về tầm quan trọng và kỹ năng chuyên môn về C4D, (3) mức độ thực hiện và (4) hiệu quả của việc thực hiện.

- Đánh giá về hệ thống ngành trong việc thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của xã hội trong đó có cơ chế, cấu trúc và nhân sự.

- Rà soát lại các kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực của Bộ LĐTBXH về lĩnh vực truyền thông phát triển.

 III. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY MÔ

- Nghiên cứu sẽ được thực hiện ở cấp trung ương và địa phương và bao gồm hợp phần định lượng và định tính. Hợp phần định lượng sẽ khảo sát chung. Hợp phần định tính bao gồm phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung với những người tham gia có liên quan.

- Nghiên cứu cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Khuyến khích sự tham gia: tôn trọng quan điểm của người tham gia và khuyến khích sự tham gia của đối tượng truyền thông, trong đó có gia đình và trẻ em.

+ Không phân biệt đối xử về năng lực, khả năng, độ tuổi, giới và các loại hình khuyết tật khác nhau.

+ Đảm bảo cơ cấu độ tuổi (có trẻ em) và giới tính (nam, nữ)

- Chi tiết về phương pháp thực hiện, đối tượng nghiên cứu và qui mô sẽ được thảo luận với Cục Trẻ em và UNICEF trong quá trình xây dựng đề xuất nghiên cứu.

          IV. NHIỆM VỤ VÀ ĐẦU RA CỤ THỂ

   

STT

Hoạt động

Đầu ra

Thời gian

1

Xây dựng đề xuất nghiên cứu

Đề xuất nghiên cứu gửi Cục và UNICEF

(Đầu ra 1)

2 ngày

2

Xây dựng công cụ nghiên cứu

Bộ công cụ nghiên cứu gồm các hợp phần theo yêu cầu được hoàn thiện

(Đầu ra 2)

6 ngày

3

Thực hiện nghiên cứu ở Trung ương

 

 

Kết quả thực hiện ở Trung ương có sẵn

(Đầu ra 3)

5 ngày

4

Thực hiện nghiên cứu ở địa phương

(2 tỉnh dự án UNICEF)

Thực hiện nghiên cứu ở tỉnh chọn lọc theo yêu cầu

(Đầu ra 4)

12 ngày

5

Phân tích dữ liệu và xây dựng báo cáo dự thảo nghiên cứu.

 

Báo cáo dự thảo có sẵn và chia sẻ với Cục và UNICEF

(Đầu ra 5)

8 ngày

 

 

 

 

6

Tổ chức họp chia sẻ báo cáo dự thảo với Cục, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ LĐTBXH và UNICEF

Biên bản/báo cáo cuộc họp

(Đầu ra 6)

1 ngày

7

Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo.

Báo cáo bản cuối được hoàn thiện với 2 thứ tiếng Việt và tiếng Anh

(Đầu ra 7)

3 ngày

 

TỔNG

 

 

37 ngày

Lịch thanh toán

 

Đợt 1: 30%

Sau khi hoàn tất

 Đầu ra 2

 

 

Đợt 2: 40%

Sau khi hoàn tất

Đầu ra 4

 

 

Đợt 3: 30%

Sau khi hoàn tất

Đầu ra 7

 

 

          V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

             -  Có trình độ thạc sỹ trở lên (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sĩ);

- Am hiểu về luật pháp, chính sách, cơ cấu tổ chức của ngành LĐTBXH;

- Có kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá năng lực tổ chức, năng lực truyền thông về thực hiện quyền trẻ em;

- Có khả năng phân tích, đánh giá năng lực truyền thông phát triển của ngành LĐTBXH về thực hiện quyền trẻ em, đưa ra đề xuất xây dựng chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực, củng cố hệ thống trong lĩnh vực truyền thông phát triển của Bộ LĐTBXH;

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, hoạch định và xây dựng chính sách, pháp luật về trẻ em và truyền thông về quyền trẻ em;

- Có mối quan hệ tốt với các đơn vị của Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố và UNICEF.

  

Email: phongphattrienthamgia@gmail.com

Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn mới được liên hệ./.